Denetim ;

     Günümüzde işletme faaliyetlerinin artması, faaliyetlerin karmaşıklığı ve bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal sonuçları hakkında daha güvenilir bilgi sahibi olmak istemeleri denetim ihtiyacını doğurmuştur. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar bağımsız denetimin temelini oluşturur.

   Hileli finansal raporlar bilgi kullanıcılarının yanılmasına ve bu yanılgı sonucunda yanlış yatırım kararları almasına neden olmuştur. Denetimin güvenilirliğinin ve doğruluğunun yansız, objektif olarak üçüncü kişilerce yapılması işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal tablolara olan güvenilirliğini arttırmıştır. İşletme faaliyetlerinin doğru olarak bilgi kullanıcılarına sunulabilmesi için işletme içinde kurulmuş etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı da bağımsız denetimin çalışma alanını daraltacak ve kamuoyuna sunulan bilginin doğruluğunu arttıracaktır. Etkin bir iç kontrol sistemi ile denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız denetim işletme faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili bize doğru ve güvenilir sonuçlar verecektir.

     Yasal zorunluluklarla birlikte İşletmenin  finansal tablolarının ve faaliyet sonuçlarının güvenilirliğini ortaya koyan denetim hizmeti ile şeffaflık ilkesini temel alarak mükelleflerimize hizmet sunmaktayız.